ทำไมเราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

• แผนประกันสุขภาพรองรับขั้นต่ำ 100,000 เหรียญดอลล่าร์
• คุมครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
• สามารถต่ออายุได้ถึง 99 ปี
• เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
• รับพิจารณาให้ความคุ้มครองแม้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ
• คุ้มครอง COVID-19

VISA FRIENDLY PLANS

* หมายเหตุ

 • อัตราเบี้ยประกันข้างตันสำหรับเด็กที่ถือกรมธรรม์โดยไม่มีผู้ปกครอง
 • กรณีเด็กอายุ 0-4 ปีถือกรมธรรม์แบบมีเงื่อนไขรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมร้อยละ 35
 • หากมีการเรียกร้องสินไหมโดยผู้เอาประกัน หรือผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มตันนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่
 • หากมีการเรียกร้องสินไหมเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดดังกล่าวโดยหักออกจากยอดสินไหมพึงจ่าย ทั้งนี้ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มตันนับเป็นปีกรมธรมแรกเข้าใหม
 • อ้างอิงตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 • การเลือกเข้ารักษาในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ กลุ่มสหภาพยุโรป และสวิสเซอร์แลนด์ ผลประโยชน์นี้จะพิจารณาเป็นรายๆ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเงื่อนไขนี้
 • หน่วยของความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยคือ บาท
 • ผู้สมัครเอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก หรือขึ้นต่ำ 6 เดือนในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
 • การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ปวยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเดินทางห่างจากที่อยู่อาศัยเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ ระยะเวลาของการเดินทางจะต้องติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน
 • บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และ/หรือ ค่าอวัยวะเทียมแบบถาวร กรณีที่ผู้เอาประกันถือกรมธรรม์ต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 • ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและ อุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
 • สามารถต่ออายุต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี เบี้ยประกันและความคุ้มครอง อาจถูกปรับตามประวัติสินไหม ความเสี่ยงด้านสุขภาพและอายุที่เพิ่มขึ้น

Need more information?

We can call you and help with your problem, just leave us your phone number.